Vládny plán v skratke: Toto sú najdôležitejšie zmeny, ktoré nás čakajú

Spoločná fotografia kabinetu Igora Matovič.
Zdroj: TASR

Jednotlivé oblasti sú usporiadané podľa toho, ako sú uvedené v Programovom vyhlásení vlády.

Vláda predstavila svoj plán, ako chce spravovať krajinu najbližšie štyri roky. Situáciu výrazne ovplyvnila pandémia a s ňou súvisiaca kríza, ktorá sa určitým spôsobom dotkla alebo dotkne každého z nás. Práve boj s koronavírusom ovplyvnil väčšinu oblastí, čo kabinet Igora Matoviča v programe aj viackrát prízvukuje.

My sme vybrali najdôležitejšie opatrenia, ktoré výrazne ovplyvnia fungovanie štátu alebo priamo súvisia s bežným životom ľudí. Jednotlivé oblasti sú usporiadané podľa toho, ako sú uvedené v Programovom vyhlásení vlády.

Zdroj: TASR

OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT

Vláda chce prijať ústavný zákon v oblasti justície, ktorý okrem iného zahŕňa:

- zmeny v Súdnej rade SR,
- previerku majetkových pomerov všetkých sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov,
- vykonanie previerok všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku,
- voľba ústavných sudcov má byť verejná,
- na vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby by už nemal byť potrebný súhlas ÚS
,
- má sa zrušiť rozhodovacia imunita sudcov.

Vláda presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu

Vláda chce nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach.

Vláda sa zaväzuje ku komplexnému vyhodnoteniu Trestného zákona a Trestného poriadku a podľa potreby navrhne aj konkrétne návrhy na ich zmeny.

Vláda presadí, aby sa dlhy fyzických osôb voči verejnoprávnym inštitúciám vymáhané v exekúcii stali nevymáhateľnými, ak dlžník zaplatí ich určenú časť (exekučná amnestia).


VNÚTRO

Vláda chce upraviť spôsob menovania a odvolávania prezidenta Policajného zboru.

Policajný prezident a ďalší vrcholní predstavitelia PZ a inšpekcie budú pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie podrobení detektoru lži. Kandidáti budú musieť tiež dokladovať svoj majetok.

Vláda deklaruje zachovanie stabilizácie sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania.

Vláda sa zaväzuje podporiť aj technickú modernizáciu a vybavenie Hasičského a záchranného zboru. Podporovať chce aj dobrovoľné hasičské zbory. Zlepšiť chce aj podmienky Horskej záchrannej služby.

Vláda zavedie pravidlo, že ak priamy aktér usvedčí toho, kto dáva alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia súdu bude finančná kompenzácia pre nahlasovateľa (vo výške 50 % z výšky úplatku), ktorú zaplatí iniciátor korupcie. Obdobný princíp bude aplikovať pri boji s daňovými podvodmi.

Vláda po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne hlasovať všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú.

Vláda SR sa s cieľom podpory záujmu občanov o veci verejné zasadí o zvýšenie účasti občanov na hlasovaní v parlamentných voľbách vo forme stimulu - zľavy vo výške 10 percent zo všetkých poplatkov štátu pre každého občana, ktorý sa zúčastnil na posledných parlamentných voľbách.

Zdroj: TASR

OBRANA

Vláda sa zaväzuje udržať stabilitu a predvídateľnosť obranných výdavkov s ambíciou dosiahnuť ich dvojpercentný podiel na HDP v roku 2024.

Vláda V rámci obranných výdavkov deklaruje vyčleňovanie minimálne 20 percent na hlavnú výzbroj a techniku a výskum podľa kritérií NATO a EÚ.

Vláda za svoju prioritu považuje aj investície do infraštruktúry v užívaní ozbrojených síl, a to najmä do jej rozvoja.

Vláda chce aktívne prispievať k posilňovaniu kolektívnej obrany v rámci NATO a deklaruje účasť na zahraničných vojenských cvičeniach, operáciách a misiách pod vedením medzinárodných organizácií v súlade s medzinárodným právom a bezpečnostnými záujmami SR. Spojené štáty americké považuje za kľúčového spojenca.

Zdroj: TASR

ZDRAVOTNÍCTVO

Vláda chce v rámci zadefinovania štandardu presadiť základný balík garantovanej bezplatnej starostlivosti s ohľadom na časovú a geografickú dostupnosť a protokoly pre diagnostiku a liečbu. V prípade, že poisťovňa nebude mať v danom regióne dostatočné kapacity, pacientovi bude musieť uhradiť liečbu aj u nezmluvného lekára.

Vláda chce presadiť, aby sa pacienti s rakovinou operovali do dvoch týždňov. Inak by im mali zdravotné poisťovne preplatiť liečbu v ľubovoľnej krajine EÚ.

Vláde chce tiež bezplatné objednávanie pacientov k lekárom cez telefón či web.

Vláde chce dať možnosť pripoistenia.

Vláda avizuje, že ak by sa súčasný systém zdravotného poistenia neosvedčil, zváži zavedenie unitárneho systému.

Vláda plánuje zrušenie doplatkov za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu. Zrušenie doplatku bude do výšky najlacnejšieho zameniteľného lieku.

Vláda by chcela do piatich rokov vybudovať univerzitnú nemocnicu na bratislavských Rázsochách. Bude pokračovať vo výstavbe novej nemocnice v Martine a pripraví koncepciu rozvoja univerzitných nemocníc v Košiciach a Banskej Bystrici.

Vláda avizuje reformu nemocničnej siete na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená dostupnosť, efektivita, kvalita poskytovaných služieb a aby sa nemocniciam zabezpečilo potrebné financovanie.

Vláda chce zvyšovať právomoci zdravotných sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov. Zlepšiť chce aj ich platové ohodnotenie, tak aby sa dostali na úroveň 110 percent priemernej mzdy v hospodárstve. Sľubuje aj motivačný zásluhový systém príplatkov.

Vláda plánuje výrazne zvýšiť výdavky na zdravotníctvo s cieľom, čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v Európskej únii. Za ideálny považuje nárast 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne.

Vláda sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami.

Zdroj: TASR

SOCIÁLNE VECI

Vláda vníma podporu rodiny ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku. Zvyšovať by preto chcela viaceré dávky a príspevky. Okrem iných sú v zozname tieto:

- zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa,
- vyrovnávanie rozdielov v platoch a dôchodkoch žien a mužov, ktoré vznikli z dôvodu materstva,

- zavedenie povinnej zľavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina, divadla, múzeí, galérií atď.,
- návrh osobitnej sociálnej dávky „príspevok na bývanie", vyňatej z dávky v hmotnej núdzi, ktorá rozšíri okruh ľudí, ktorí si budú môcť uhradiť náklady spojené s bývaním,

- osobitnú sociálnu dávku „SOS príspevok" vyplácanú v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci.

Vláda chce urobiť reformu všetkých pilierov dôchodkového systému

Vláda chce zvýšiť viaceré dôchodcovské dávky, napríklad sirotský dôchodok o 20 percent.

Vláda chce presadiť aj plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom ŠtB.

Zdroj: Úrad vlády SR

HOSPODÁRSTVO

Vláda považuje za základný cieľ zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov a firiem Lepšie podmienky pre podnikateľov chce vláda vytvoriť nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému.

„Kľúčový je flexibilný zákonník práce a pracovno-právna legislatíva, ktorá je dôležitá počas konjunktúry, ale ešte viac počas krízy a pre prispôsobenie sa novým podmienkam po kríze," uvádza sa v dokumente. Tieto zmeny chce vláda pripraviť po konzultácii so sociálnymi partnermi.

Vláda plánuje prijať balík zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom a nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie. Všetky zmeny legislatívy s vplyvom na podnikateľské prostredie by sa mali prijímať zásadne s účinnosťou od začiatku nasledujúceho roka.

Vláda chce pri prijímaní regulačných opatrení zaviesť pravidlo zrušenia jednej regulácie pri prijatí novej. Od roku 2022 by sa za každú prijatú novú reguláciu mali zrušiť dve v súčasnosti platné obmedzenia.

Vláde chce zamestnancom umožniť výber medzi gastrolístkami a príspevkom na stravu.

Vláda bude presadzovať znižovanie emisií, energetické riešenia pre nízkouhlíkové hospodárstvo by však mali mať iba minimálny alebo žiadny vplyv na koncové ceny elektriny.

Zdroj: FOTO TASR - Martin Baumann

FINANCIE

Vláde chce aj vzhľadom na koronakrízu dosiahnuť vyrovnané hospodárenie do roku 2024, ale za predpokladu, že po kríze príde k zotaveniu svetovej ekonomiky.

Pre vládu je na príjmovej strane prioritou zvyšovanie podielu nepriamych, majetkových a environmentálnych daní, ďalej zavedenie dane z nehnuteľností na hodnotovom princípe a zvyšovanie spotrebných daní penalizujúcich negatívne externality. Znížiť by chcela aj úniky na dani z pridanej hodnoty, čo by do rozpočtu prinieslo dodatočné príjmy takmer 600 miliónov eur ročne.

Pre vládu je na výdavkovej strane prioritou plnenie opatrení v rámci projektu Hodnota za peniaze. Vláda chce preto zmodernizovať štruktúru výdavkov po vzore najvyspelejších krajín, dôrazne chce realizovať opatrenia revízií výdavkov a uplatňovať princípy Hodnoty za peniaze pri každom dôležitom rozhodnutí. Uplatňovať by sa mali napríklad aj pri riadení verejných investícií.

Vláda zvažuje návrat k rovnej dani.

Vláda zvažuje obmedzenie používania drobných mincí a prehodnotí limity pre platby v hotovosti.

Vláda chce v oblasti hazardu presadiť návrat zákona do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície.

Zdroj: TASR

ŠKOLSTVO

Vláda chce v oblasti predprimárneho vzdelávania zabezpečiť, aby deti ohrozené rizikovým prostredím povinne navštevovali materskú školu od troch rokov.

Vláda zváži poskytovanie príspevku zákonným zástupcom dieťaťa od troch rokov, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostalo do materskej školy.

Vláda plánuje postupne zavádzať nárokovateľnosť miesta v škôlke, kapacity chce dobudovať pomocou eurofondov, ako aj zjednodušením zriaďovania škôlok v priestoroch základných škôl či zamestnávateľov.

Vláda vytvorí podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu

Vláda plánuje podporiť prácu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo tak, aby sa zvýšila kvalita a znížil počet študijných odborov a programov

Vláda plánuje na zlepšenie financovania vedy a výskumu zvážiť presun všetkých kompetencií a finančných prostriedkov na vedu, výskum a inovácie do jedného rezortu.

Vláda chce motivovať súkromný sektor na investovanie do vedy a výskumu.

Vláda plánuje upraviť platové ohodnotenie vedcov a vysokoškolských učiteľov pri preukázaní kvality výstupov ich práce.

Vláda plánuje presadiť výstavbu a obnovu športovísk, rozvinúť chce koncept otvorených školských dvorov či podporiť vznik špecializovaných športových tried na základných školách.


DOPRAVA, VÝSTAVBA A CESTOVNÝ RUCH

Vláda zavedie "prioritizáciu" investičných projektov v oblasti cestnej infraštruktúry. Tvorená bude zásobníkom projektov na obdobie minimálne desať rokov.

Vláda má v pláne aj zvýšiť dostupnosť miest a regiónov, čo chce dosiahnuť modernizáciou a zvýšením výdavkov na údržbu ciest prvej triedy.

Vláda chce optimalizovať systém výberu cestných poplatkov, teda mýta a diaľničných známok. Chce znížiť náklady na ich výber a maximalizovať výnosy.

Vláda sa zameria na zriaďovanie nízkoemisných zón. Osobitne sa chce venovať riešeniu neuspokojivej dopravnej situácie v aglomerácii Bratislavy.

Vláda si dala za cieľ tiež podporu železnice ako primárneho dopravného prvku v systéme dopravy vo verejnom záujme.

Vláda chce v oblasti leteckej dopravy pokračovať pri získavaní strategického partnera na rozvoj Letiska M. R. Štefánika. Zároveň má ambíciu optimalizovať sústavu letísk prevádzkovaných letiskovými spoločnosťami.

Vláda plánuje presadiť zavedenie bezplatnej dopravy vo vlakoch, regionálnych autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov.

Vláda pripraví návrh zákona, ktorý vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných prepravných podmienok medzi železničnou, prímestskou autobusovou a mestskou hromadnou dopravou. Na jeden lístok by malo byť možné cestovať všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme.

Vláda chce vytvoriť podmienky pre rozšírenie možnosti poskytovania cenovo dostupného bývania v oblasti štátneho nájomného bývania. Plánuje nájsť udržateľný finančný a prevádzkový model pre výstavbu týchto bytov.

Vláda prehodnotí mechanizmus financovania rekreačných poukazov, aby bol tento nástroj nápomocný pri reštarte odvetvia po koronakríze.

Vláda posúdi zníženie sadzby DPH na všetky služby v cestovnom ruchu.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

ZAHRANIČNÉ VZŤAHY

Vláda chce aktualizovať Bezpečnostnú stratégiu ako základný dokument, kde pomenuje životné záujmy, spojencov a partnerov, s ktorými ich bude presadzovať.

Prioritou zahraničnej politiky má byť rozvoj bilaterálnych vzťahov. Slovensko chce tiež aktívne podporovať transformáciu a európsku perspektívu Ukrajiny, pričom podľa dokumentu neakceptuje narušenie jej teritoriálnej integrity.

Slovensko mieni zostať aktívnym členom V4, no kritériom je okrem záujmov SR aj to, aby V4 prispievala k spoločným riešeniam v rámci EÚ.

Slovensko má aktívne presadzovať vybudovanie strategických a vzájomne výhodných vzťahov medzi EÚ a USA

Vláda chce v migračnej politike presadzovať riešenia na efektívnu ochranu vonkajších hraníc, návratovú politiku a riešenie príčin migrácie v krajinách pôvodu.

Vláda odmieta politiku povinných relokácií a rozhodovanie o udelení azylu musí zostať v kompetencii členského štátu. Slovensko je pripravené uplatniť princíp solidarity tam, kde to prinesenie udržateľné riešenia.

Zdroj: TASR

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vláda avizuje, že chce aktívne formovať environmentálnu a klimatickú politiku EÚ. Za veľkú príležitosť modernizácie pre Slovensko považuje Európsku zelenú dohodu. Hlási sa k záverom Parížskej klimatickej dohody, Agende 2030 a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Plánuje prijatie zákona o zmene klímy.

Vláda chce uzákoniť nezastavateľné plochy zelene v mestách a obciach.

Vláda chce podporovať rozvoj cyklistickej dopravy, cykloturizmus a preferovať nízkoemisnú formu dopravy. Obce by mali dostať možnosť spoplatniť vjazd osobných automobilov do centier.

Vláda sa zaviazala ukončiť výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky najneskôr v roku 2023.

Vláda deklaruje návrh zonácie národných parkov, aby v nich aspoň polovica územia bola bezzásahová.

Vláda sľubuje, že urobí všetky potrebné kroky proti zneužívaniu náhodných ťažieb. Na účelovú ťažbu zdravého lesa bude zavedená prísna kontrola.

Vláda plánuje prehodnotenie rozsahu plánovaných malých vodných elektrární z Vodného plánu Slovenska a definitívne zrušenie viacerých plánovaných investícií. Ide o Vodné dielo Slatinka, Vodné dielo Tichý potok, vodná nádrž Ipeľ (Ďubákovo) a výstavba ropovodu cez Žitný ostrov.

Zdroj: Úrad vlády SR

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Vláda chce prebudovať hospodárenie vo väčšine lesov. Nástrojom budú hospodárske zásahy a postupy v súlade s koncepciou Pro Silva.

Vláda chce ustanoviť štátny lesný ekofond a pripraviť rámce pre vznik pilotných trhov s vybranými ekosystémovými službami lesov.

Vláda chce vyriešiť dlhodobý spor lesníkov s ochranármi v prospech lesa. Základom bude vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory.

Vláda chce v spolupráci s ochranárskou obcou spustiť revíziu chránených území. V územiach s najvyšším stupňom ochrany sa bude rešpektovať bezzásahový režim. Hospodárenie v národných parkoch bude prírode blízke.

Vláda chce zásadným spôsobom zmeniť užívanie poľovných revírov. Prednosť pri výkone práva poľovníctva budú mať v prípade súkromných lesov majitelia lesných pozemkov, v prípade štátnych pozemkov odborný lesný personál.

Zdroj: Úrad vlády SR

KULTÚRA A MÉDIÁ

Vláda so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, preto podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám.

Vláda chce zvážiť zavedenie nového modelu financovania RTVS.

Vláda chce prehodnotiť, prípadne navrhnúť nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa RTVS do budúcnosti tak, aby bol proces jeho výberu v čo najširšom možnom zábere apolitický.

Vláda chce pripraviť zásadnú rekodifikáciu mediálneho práva. Obsahovať má zásadné garancie pre nezávislý výkon novinárskeho povolania.

Vláda zváži systémovú zmenu financovania Matice slovenskej.

Vláda chce pripraviť nový zákon o múzeách a galériách, chce tiež zvýšiť návštevnosť múzeí a galérií oproti minulému roku o 50 percent. Kabinet má tiež vytvoriť podmienky na zriadenie Múzea 20. storočia, ktoré by malo slúžiť najmä na edukatívne účely. Podporiť chce tiež rozvoj knižníc.

Vláda chce prehodnotiť legislatívne obmedzenie jednej programovej služby pre jedného držiteľa licencie, ako aj dopad zavedených kvót slovenskej hudby v rádiách.

Vládnou prioritou je tiež zabezpečiť otvorený a vecný dialóg o postavení cirkví a ich financovaní

Zdroj: Úrad vlády SR

Prečítajte si celé znenie Programového vyhlásenia vlády

BRATISLAVA/Marcel Marcišiak

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Programové vyhlásenie vlády

Dôležité udalosti