Nový stavebný zákon: Čo sa pre vás zmení, ak chcete stavať nový dom?

Nový stavebný zákon: Čo sa pre vás zmení, ak chcete stavať nový dom?
Zdroj: TV Markíza

Zjednodušiť by sa mal aj proces povoľovania stavieb.

Súčasný stavebný zákon si pamätá ešte prezidenta Gustáva Husáka. Vláda v stredu schválila kompletne nový návrh, ktorý zatočí s čiernymi stavbami. Čo sa pre vás zmení, ak sa chcete pustiť do stavby nového domu?

Vláda prišla s novým stavebným zákonom. Novinku by ste mali pocítiť aj pri vybavovaní povolení na výstavbu domu. Papierovačky by mali zabrať výrazne menej času.

Kritici hovoria, že zákon je ušitý na mieru veľkých developerov.

Téme sa venoval Lukáš Zuzelka.

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila a posunula na prerokovanie parlamentu návrh zákona o výstavbe. Predložili ho podpredseda vlády SR Štefan Holý (Sme rodina) a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Návrh zákona, ktorý bol schválený s pripomienkami, by mal znamenať koniec čiernych stavieb.

Cieľom návrhu je profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou či zjednodušenie stavebného povoľovania. Predovšetkým by malo ísť o elektronizáciu procesov a digitalizáciu dát súvisiacu s územným plánovaním a výstavbou.

Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov, ktoré mali obce, prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou.

Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.

Proces povoľovania stavieb by sa mal zjednodušiť. Prispieť má k tomu zjednodušenie samotných procesných postupov a tiež elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území. Postup povoľovania stavieb sa bude uskutočňovať prostredníctvom informačného systému zriadeného na účely územného plánovania a výstavby a odborne spôsobilých osôb, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Jednoduchosť či zložitosť procesných postupov bude závisieť od kategórie stavby.

„Všeobecne bude povoľovanie stavieb založené na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať stavebný úrad. Vydaniu rozhodnutia bude predchádzať prerokovanie návrhu zámeru so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, právnickými osobami, obcou, v ktorej území sa má stavať, a vlastníkmi susedných stavieb a pozemkov,“ uviedli predkladatelia v predkladacej správe.

Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať projektant. Na konanie o stavebnom zámere bude nadväzovať overenie projektu stavby. Dokončená stavba bude podliehať kolaudácii.

Kolaudačným osvedčením stavby úrad osvedčí spôsobilosť stavby na projektovaný účel. Pre jednoduché stavby bude platiť zjednodušený procesný postup s tým, že bude ukončený rozhodnutím o stavebnom zámere za predpokladu, že stavebný zámer bude vypracovaný s podrobnosťou projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere bude zároveň overením projektu stavby. Ohláseniu budú podliehať drobné stavby alebo drobné stavebné práce. Proces bude plne elektronický.

Zákon si kladie za cieľ riešiť aj aktuálny problém zníženej úrovne disciplíny vo výstavbe. Termín "stavebný poriadok" sa nahrádza termínom "výstavba" a návrh je koncepčne usporiadaný podľa súčasných požiadaviek na vnútorné usporiadanie zákonov. "Stavebné povolenie" nahradí "rozhodnutie o stavebnom zámere". Upustiť by sa malo od doterajších postupov a procesov posudzovania stavebných zámerov v dvojstupňových správnych konaniach. Ide o územné a stavebné konanie, keď sa v mnohých prípadoch dotknuté orgány a účastníci konania vyjadrovali k predmetu veci duplicitne.

Stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami nebude možné po účinnosti zákona dodatočne povoliť. Návrh zákona zároveň precizuje postup stavebného úradu pri nepovolených stavebných prácach a ich odstraňovaní, najmä presným definovaním nepovolených stavebných prác, podmienok a postupov odstraňovania, či zohľadnením účasti zhotoviteľa nepovolenej stavby na porušení zákona.

Zároveň sa rozširuje okruh sankcionovaných osôb v prípade porušenia zákona aj na ďalšie osoby vo výstavbe ako len na zhotoviteľov stavieb, a to na osoby poverené výkonom stavebného dozoru, na stavbyvedúcich. „Pretože pri prevažujúcom dodávateľskom spôsobe výstavby stavebník je len objednávateľom výstavby a osobne výstavbu neriadi,“ pokračovali predkladatelia v predkladacej správe.
Účinnosť sa navrhuje 1. januára 2023.

BRATISLAVA/TV Markíza, TASR

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme čierna stavba

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.