Od štvrtka platia prísnejšie opatrenia proti koronavírusu. Prečítajte si, čo všetko sa zmení

Podeľ sa a pomôž.
Zdroj: AP Photo/Andreea Alexandru

Nové pravidlá budú platné od rána 6.00 h. do odvolania.

Od štvrtka (15.10.) začínajú na Slovensku platiť prísnejšie opatrenia v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydal finálne znenie všetkých opatrení.

Opatrenia majú platiť do odvolania, resp. do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500.

Rúška

Do odvolania platí zákaz pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v interiéri budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez rúška. Horné dýchacie cesty môžete mať prekryté aj respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

Výnimka platí pre:

- deti do 6 rokov veku. Pre deti vo veku od 3 do 6 rokov toto opatrenie síce nie je povinné, no hygienci ho výrazne odporúčajú,

- osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

- osoby pri výkone športu,

- fotografované osoby počas fotografovania,

- nevesty a ženíchov pri sobáši,

- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

- tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

- zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Prevádzky

Uzatvárajú sa všetky prírodné a umelé kúpaliská vrátane akvaparkov, prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), fitness centrá, kiná aj divadlá.

Výnimka platí pre:

- prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Reštaurácie a podniky, ktoré zostávajú otvorené, musia dodržiavať nasledovné opatrenia:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s rúškom; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

- pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

- potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu,

- zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; táto podmienka taktiež neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi. Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti)

V záujme zabezpečenia kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách sa odporúča:

- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),

- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického zariadenia,

- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,

- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,

- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním, - nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,

- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,

- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,

- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,

- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest. Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko,

- pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,

- pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),

- ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,

Zdroj: TASR/AP

- obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,

- príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,

- konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu šál, šatka),

- cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách,

- odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,

- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka)

- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),

- po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),

- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

Prevádzky obchodných domov sú súčasne povinné:

- vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C

- počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,

Zdroj: TASR/AP

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

- prevádzky verejného stravovania sú povinné podávať pokrmy a nápoje v zabalenom stave; zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu. Na účely vyššie uvedenej povinnosti sa za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov

- v predajniach potravín a v drogériách nakúpia od pondelka do piatka v čase od 9.00 h do 11.00 h iba seniori nad 65 rokov. "Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase. Dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva," doplnil ÚVZ SR.

Hromadné podujatia

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste podujatia iba s rúškom

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.

Zdroj: TASR – František Iván

- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s rúškom,

- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

- počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),

- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci") dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),

- zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk,

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. Aj tu platí viacero opatrení, ktoré je nutné dodržiavať.

Rovnako sa zákaz zhromažďovania nevzťahuje na nasledujúce športové súťaže (bez divákov):

- hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej - muži),

- futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži),

- hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná - ženy),

- volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),

- basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži - basketbal), Extraliga ženy (basketbal - ženy).

BRATISLAVA/tvnoviny.sk

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Covid-19

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.