Tu je podrobný harmonogram očkovania. Prečítajte si, kedy prídete na rad

Columbus Blue Jackets vs Tampa Bay Lightning
Columbus Blue Jackets vs Tampa Bay Lightning Zdroj: TASR/AP

Očkovanie rozdelili do 11 fáz.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo kritériá a presný zoznam 11 fáz očkovania proti koronavírusu. Zostavilo ho podľa profesií, veku a diagnóz ľudí.

Každá z fáz sa začne vtedy, keď rezort sprístupní formulár pre prihlasovanie sa konkrétnej skupiny v centrálnom objednávkovom systéme.

Od stredy (20. 1.) sa cez formulár na korona.gov.sk v niektorých okresoch môžu na očkovanie prihlásiť aj naši seniori nad 85 rokov.

Od oficiálneho začiatku očkovania na Slovensku, ktoré sa začalo 26. decembra, dostalo prvú dávku vakcíny celkom 75 292 ľudí.

Prvá fáza

a) osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému uverejneného na webovom sídle www.korona.gov.sk (ďalej len „centrálny objednávkový systém") a je

1. zdravotníckym pracovníkom
2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom
3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb
4. terénnym sociálnym pracovníkom
5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici
6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom
7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktus testovanou osobou

b) osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní

c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením podľa bodu E písm. b)

d) očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu

1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu1) a vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb
2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia , ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva
4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.

Druhá fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov

Tretia fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo druhej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 75 rokov.

Štvrtá fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze alebo tretej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 65 rokov.

Piata fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze alebo v štvrtej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

1. onkologický v štádiu liečby ochorenia
2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
3. s transplantáciou solídnych orgánov
4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT)
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne dvoch orgánoch
12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter
13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
14. s extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35
15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
16. s cirhózou pečene
17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu
18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
19. so závažnou neurologickou chorobou - sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné
20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu
22. so závažnými poruchami hemokoagulácie
23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Šiesta fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze alebo piatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez ohľadu na vek; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient

1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii
2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B
6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie
7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu
9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS
11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
12. s obezitou - BMI vyšší ako 30
13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu
16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu
18. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Siedma fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze alebo šiestej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom s vekom najmenej 55 rokov.

Ôsma fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze alebo siedmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov.

Deviata fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze alebo ôsmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom.

Desiata fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze alebo deviatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 45 rokov.

Jedenásta fáza

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze alebo desiatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 18 rokov.

Vyhláška zároveň určuje podanie druhej dávky, ktorú dostanú ľudia 28 kalendárny deň od pichutia prvej. Na toto očkovanie sa nemusia ľudia registrovať, termín dostanú cez SMS.

Na Slovensku je aktuálne otvorených už 29 vakcinačných centier, očkuje sa v už 66 nemocniciach. Nemocnice v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Košiciach už vysielajú svoje mobilné očkovacie tímy do zariadení sociálnych služieb k seniorom, informuje rezort na sociálnej sieti.

BRATISLAVA/zg

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Covid-19

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.